narrow road in mountain valley in autumn
Photo by Marta Wave on Pexels.com

Polska stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za niewystarczającą ochronę lasów.

Komisja Europejska skierowała sprawę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z niewystarczającymi działaniami na rzecz ochrony lasów, roślin i zwierząt.

Rząd Polski stanie przed Trybunałem Sprawiedliwości UE za przepisy pozwalające bezkarnie niszczyć cenne lasy. Rządzący będą się także tłumaczyć dlaczego obywatele nie mają możliwości zaskarżenia do sądu planów wycinki LP.

Komunikat Klubu Przyrodników dotyczący tej sprawy:

“Komisja Europejska podjęła dziś decyzję o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE, w związku z niezapewnieniem odpowiedniej ochrony gatunków i siedlisk przyrodniczych w leśnictwie. Komisja zarzuca Polsce, że: – Prawo krajowe uniemożliwia kontrolę sądową zatwierdzenia planów urządzenia lasu; – W 2016 r. Polska wprowadziła niezgodny z wymogami dyrektywy ptasiej i siedliskowej przepis art. 14b ust. 3 ustawy o lasach, deklarujący że „Gospodarka leśna wykonywana zgodnie z wymaganiami dobrej praktyki w zakresie gospodarki leśnej nie narusza przepisów o ochronie poszczególnych zasobów, tworów i składników przyrody” i tym samym bezprawnie wyłączając gospodarkę leśną z obowiązku stosowania wymaganych przepisów, w tym o ochronie gatunków. Komisja prowadziła postępowanie przedsądowe od lipca 2018 r. Polska deklarowała zmianę swojego prawa w celu usunięcia naruszeń, ale nie dotrzymała słowa.”

Miejmy nadzieję, że działania podjęte przez Komisję Europejską wpłyną pozytywnie na wzmocnienie ochrony pięknych Polskich lasów.